Shu-Jen Wang
Professor & Chairperson of Global ATGS

+886-2-3366-4787
shujen@ntu.edu.tw

Huu-Sheng Lur
Professor & Dean of College of Bioresources and Agriculture

+886-2-3366-4773
lurhs@ntu.edu.tw

Tuan-Hua Ho
Distinguished Chair Professor

+886-2-2787-1188
tho@ntu.edu.tw

Li-Yu D Liu
Professor

+886-2-3366-4792
lyliu@ntu.edu.tw

Chau-Ti Ting
Professor

+886-2-3366-2522
ctting@ntu.edu.tw

Hsu-Liang Hsieh
Professor

hlhsieh@ntu.edu.tw
+886-2-3366-2526

Chih-Wei Tung
Associate Professor

+886-2-3366-4756
chihweitung@ntu.edu.tw

Ping-Lang Yen
Associate Professor and Director of ERCBA

+886-2-3366-5344
plyen@ntu.edu.tw

Wei Fang
Professor

+886-2-3366-5335
weifang@ntu.edu.tw

En-Chung Lin
Associate Professor

+886-2-3366-4148
 eclin01@ntu.edu.tw

Yi-Chen Chen
Professor

+886-2-3366-4180
ycpchen@ntu.edu.tw

Chu-Yang Chou
Associate Professor

+886-2-2392-4640
choucy@ntu.edu.tw

Yu-Pin Lin
Professor

+886-2-3366-3467
yplin@ntu.edu.tw

Chiu-Ping Cheng
Professor

+886-2-3366-2521
chiupingcheng@ntu.edu.tw

Chung-Hsi Chou
Professor

+886-2-3366-9735
cchou@ntu.edu.tw

Yi-Yin Do
Professor

+886-2-3366-4835
yiyindo@ntu.edu.tw

Chun-Hua Hsu
Professor

+886-2-3366-9418
andyhsu@ntu.edu.tw

Wen-Ju Yang
Professor

+886-2-3366-4843
wendy@ntu.edu.tw

Jen-Chih Chen
Associate Professor

+886-2-3366-6013
jchchen@ntu.edu.tw

Hung-Yen Chen
Assistant Professor

+886-2-3366-4795
chenhungyen@ntu.edu.tw

Shih-Fang Chen
Assistant Professor

+886-2-3366-5354
sfchen@ntu.edu.tw

Chin-Mei Lee
Assistant Professor

+886-2-3366-2541
chinmeilee@ntu.edu.tw